Home Projekt spolupráce SK-CZ

Nájdete Nás aj na FacebookuLogin FormSlovak Czech English French German Portuguese Russian Spanish


Projekt spolupráce SK-CZ

Projekt: „Zjednotenie systémov horskej záchrany – Skvalitnenie podmienok záchrany

ľudského života na horách v SK-CZ prihraničí prostredníctvom zjednotenia systému záchrany“

Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

 

Vedúci partner: Horská služba Malá Fatra

Hlavný cezhraničný partner: Horská služba ČR, o.p.s.

Hraničný región: Žilinský a Moravskoslezský kraj

Doba realizácie: 06/2013 – 02/2015

 

Hlavný cieľ projektu vyplýva z jeho názvu a tým je skvalitnenie a zjednotenie systému záchrany

ľudského života na horách v slovensko - českom prihraničí. Naším zámerom je prostredníctvom

školení zabezpečiť rozvoj digitálnej a topografickej gramotnosti žiakov základných škôl, študentov,

seniorov a cykloturistom skvalitniť systém záchrany využívaním vrtuľníka - školenia na leteckú

záchranu, školenia na spoločné záchranné transportné prostriedky, spropagovať horské služby

nielen predmetmi ale aj spoločnými ukážkami, vypracuje sa dokument - Spoločná metodika

horskej záchrany v slovensko- českom prihraničí.

 

 

Zámerom partnerských organizácií Horskej služby (SR) a Horské služby ČR, o.p.s.

je skvalitnenie systému záchrany na horách v pohraničí.

 

 

Doteraz horské služby realizujú zásahy na svojom území bez akejkoľvek kooperácie.

Od rozpadu republiky spolu neriešili žiadne aktivity. V dôsledku viacerých pátracích akcií sa

obe organizácie spoločne rozhodli, že horská služba na strane slovenskej aj českej musí robiť

osvetu a prevenciu pre orientáciu v teréne s využitím systému GPS, čo je spoločnou aktivitou

projektu. V rámci projektu budú vyškolené skupiny detí, mládeže, seniorov aj cykloturistov.

Pre komfort pacienta je dnes nevyhnutnosť urobiť maximum a zabezpečiť mu čo najlepšiu

zdravotnú starostlivosť. Tá sa dá dosiahnuť prostredníctvom leteckej záchrany. Veľa zásahov

v prihraničí sa likviduje prostredníctvom pozemných dopravných prostriedkov čo je pre pacienta

zdĺhavý proces. Horská služba na Slovensku zatiaľ nemá oprávnenie na leteckú záchranu, takže

nevie poskytnúť takýto typ rýchlej prepravy pacientovi v ohrození života. Problémom je aj to,

že každá krajina má iný typ vrtuľníka. Najbližšie vzletové zóny v prihraničnom regióne sa

nachádzajú v Ostrave a v Žiline. Obidve strany majú rozdielne typy vrtuľníka – Čechy – Eurocopter EC – 135,

Slovensko – AgustaWestland, čo je tiež problém pri záchrane ľudského života.

 

 

Našim cieľom preto je zabezpečiť odbornú spôsobilosť záchranárov pre záchranu na oba typy

používaných vrtuľníkov. Každý partner používa iné pozemné a letecké transportné prostriedky

(nosidlá, klatkostroj, vozík), čo spôsobuje problémy pri spoločných záchranných akciách.

Školením a obstaraním rovnakých transportných prostriedkov sa zharmonizuje záchranársky

materiál a budú sa používať rovnaké postupy záchrany na horách v Žilinskom a Moravskoslezkom

kraji. Horský záchranári v prihraničí majú medzery aj v jazykových schopnostiach. Pri záchrannej

akcii zahraničného turistu vzniká často komunikačná bariéra. Preto chceme prostredníctvom projektu

realizovať aj vzdelávacie kurzy v anglickom jazyku. Výsledkom celého projektu bude strategický

dokument spoločná metodika horskej záchrany v česko-slovenskom prihraničí a prezentačný deň horskej

služby, kde obe zložky záchrany budú demonštrovať ukážky spoločnej záchrany.

 

 

 

Celkové náklady projektu sú vo výške 226 441,00 EUR. Projekt bol podporený v rámci operačného

programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013, prostredníctvom

fondu ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja vo výške 186 633,82 EUR a prostredníctvom

štátneho rozpočtu vo výške 15 722,30 EUR. Vlastný vklad oboch partnerov je vo výške 15 772,30 EUR,

pričom vedúci partner hradí 5 % z celkovej výšky nákladov svojho rozpočtu a hlavný cezhraničný

partner sa na financovaní projektu podieľa vo výške 10 % z celkových nákladov rozpočtu hlavného

cezhraničného partnera.

 

 

Riadiacim orgánom pre Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 - 2013 je

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 

http://www.mpsr.sk

 

http://www.sk-cz.eu

 

 

Foto zo zatiaľ uskutošnených školení

2014-04-11 09.08.30 resize

 

 

2014-04-11 10.39.54 resize

 

2014-04-11 09.37.37 resize